ประโยชน์ของพืช/สัตว์ในท้องถิ่น

                            พืชมีประโยชน์ต่อคนมากมาย  เช่น ใช้เป็นอาหาร  ใช้ก่อสร้างบ้านเรือน  เครื่องนุ่งห่ม 
เครื่องใช้  ยารักษาโรค  ทำปุ๋ย ใช้เป็นเชื้อเพลิง รวมทั้งทำให้เกิดรายได้เป็นต้น

     

                           สัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เช่นเดียวกัน ได้แก่ ใช้เป็นอาหาร เป็นพาหนะ  เป็นแรงงาน
ให้ความเพลิดเพลิน  รวมถึงการทำให้เกิดรายได้ในครอบครัว

 

   

 

  

  

 

       


 

 

 
*ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

                            พืชและสัตว์ ในท้องถิ่นมีประโยชน์ต่อเรามากมาย เราควรใช้ประโยชน์นั้นอย่างคุ้มค่า
        โดยยึดหลักความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และรู้จักเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
        เราจึงควรรู้จักวิธีการ
ดูแลพืชและสัตว์ในท้องถิ่นด้วยวิธีการง่าย ๆ ได้แก่

                            การดูแลพืชต้องรู้จักการรดน้ำพรวนดิน จะช่วยให้ดินร่วนซุย  น้ำซึมผ่านได้ดี 
        และรากมีการเจริญเติบโตได้ดี  การกำจัดศัตรูพืช  ได้แก่ แมลง หญ้า หรือวัชพืชต่างๆ ที่ไม่ต้องการ  
        การใส่ปุ๋ยเป็นครั้งคราวจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น

                            ส่วนวิธีดูแลสัตว์ก็ต้องเลี้ยงอย่างถูกต้อง  ได้แก่  การให้ที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม 
        ให้อาหารอย่างถูกต้องเหมาะสม ดูแลรักษาเมื่อสัตว์เจ็บป่วย  และให้ความรัก ความเมตตา ไม่ทำร้าย
        หรือรังแกสัตว์

 

                            นอกจากนี้ยังควรเรียนรู้การใช้ประโยชน์ที่ได้จากจากพืชและสัตว์ในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า 
        เช่น 
การนำมูลสัตว์มาใช้ในการทำปุ๋ยเพื่อใช้หรือขาย  การเลิกเผาตอซังข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยวโดยนำไปใช้
        เป็นอาหารสัตว์หรือใช้การไถกลบเพื่อทดแทนปุ๋ย  การแปรรูปผลไม้ที่เหลือตามฤดูกาล เป็นต้น

                   

 

   


 

1 ทดสอบก่อนเรียน

2 มีอะไรในเมล็ด

3 พืชต้องการอะไร
ในการเจริญเติบโต

4 สัตว์ต้องการอะไร
ในการดำรงชีวิต

5 พืชและสัตว์
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไร

6 พืชและสัตว์
มีประโยชน์อย่างไร

7 แบบฝึกหัด

8 ทดสอบหลังเรียน