ปรากฏการณ์...ในระบบสุริยะ

ข้างขึ้น ข้างแรม

วงจันทร์เป็นบริวารของโลก  ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง  แสงสว่าง ที่เห็นเกิดจากการสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์มีการเคลื่อนที่  2  แบบ  คือ  หมุนรอบตัวเอง  และโคจรรอบโลก  การที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกทำให้เมื่อดวงจันทร์อยู่ ณ ตำแหน่งต่าง ๆ คนบนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์มีลักษณะแตกต่างกัน  เช่น  เห็นดวงจันทร์เสี้ยว  ดวงจันทร์สว่างเต็มดวง  หรือดวงจันทร์มืดทั้งดวง  ทั้งนี้ก็เนื่องจากการสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์จากตำแหน่งที่แตกต่างกันนั่นเอง  ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองในทิศทวนเข็มนาฬิกา  โดย  1  รอบ ใช้เวลาประมาณ 29.5  วัน ซึ่งเท่ากับเวลาที่ใช้ในการโคจรรอบโลกพอดี  จึงทำให้คนบนโลกเห็นดวงจันทร์ด้านเดียวเสมอ 

ถ้าเฝ้าสังเกตดวงจันทร์จากโลกของเรา(ซึ่งต้องดูในเวลาเดียวกัน สถานที่เดียวกันตลอดทั้งเดือน) จะพบว่าในวันข้างขึ้น
ดวงจันทร์จะขึ้นก่อนดวงอาทิตย์ตก(กลางวัน) และจะหันด้านสว่าง(ด้านนูน) ไปทางทิศตะวันตก  ส่วนในวันข้างแรมดวงจันทร์จะขึ้นหลังจากดวงอาทิตย์ตกไปแล้ว (กลางคืน)และหันด้านสว่าง(ด้านนูน) ไปทางทิศตะวันออก


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

คำนำ แบบทดสอบก่อนเรียน ระบบสุริยะ(1) ระบบสุริยะ(2)
กลางวันกลางคืนและทิศ สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฤดูกาล น้ำขึ้นน้ำลง
แบบทดสอบหลังเรียน   แหล่งข้อมูลอ้างอิง ผู้จัดทำ